Verhoeven Consultancy

gevestigd aan :

Henriette Bosmanslaan 14
3144LA Maassluis,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.verhoevenconsultancy.nl
Verhoeven Consultancy
Henriette Bosmanslaan 14
3144LA Maassluis, 010 785 1329

Johan Verhoeven is de Functionaris Gegevensbescherming van Verhoeven Consultancy Hij is te bereiken via

johan@verhoevenconsultancy.nl

Opgesteld op 23-05-2018

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Verhoeven Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze verklaring omvat niet de gegevens van medewerkers. Daarvoor is beleid opgesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Betreft zakelijke relaties:
Naam bedrijf
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
BTW nummer
KvK nummer
Naam contactpersonen
E-mail contactpersonen
Telefoon contactpersonen
Bankgegevens ten behoeve van transacties

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Verhoeven Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Verhoeven Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Verhoeven Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verhoeven Consultancy) tussen zit. Verhoeven Consultancy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Exact on-line

Administratieve software ten behoeve van de financiële administratie. Gegevens zijn alleen toegankelijk voor gebruikers, na aanmelding.

4M-Focus

Management ondersteunende software ten behoeve van vastlegging van processen, organisatie, issuemanagement, risicomanagement en leveranciersregistratie. Toegankelijk voor gebruikers, na aanmelding.

Outlook/Office 365

E-mail en adresgegevens van het netwerk zijn hierin opgeslagen om te kunnen communiceren. Gegevens zijn alleen inzichtelijk voor gebruikers na aanmelding.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Verhoeven Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is de 7 jaar wettelijke bewaartermijn i.v.m. afwikkeling belastingzaken en of juridische grondslag.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Verhoeven Consultancy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Verhoeven Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verhoeven Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar johan@verhoevenconsultancy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Verhoeven Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verhoeven Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via johan@verhoevenconsultancy.nl